Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu FotoSajnok.pl, administratorem danych oraz sprzedawcą jest firma Robert Sajnok FotoSajnok, ul. Warszawska 21, 05-660 Warka, NIP: 797-180-36-56 zwana dalej Usługodawcą.
 2. Zamówienia w FotoSajnok.pll mogą składać Klienci, którzy zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
 • Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do  wykonania prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 • FotoSajnok.pl  zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w  ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883,  z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r.     Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001  r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.  1087.
 • W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie  finansowe z tytułu jego zrealizowania przez FotoSajnok.pl, które zostanie  zapłacone kurierowi przy dostawie, przelewem z góry lub za pomocą płatności elektronicznych obsługiwanych przez instytucję płatniczą PayNow.
 • FotoSajnok.pl zastrzega sobie prawo i wyłączność do dokonywania wszelkich zmian dotyczących poniższych warunków i zastrzeżeń według własnego uznania. O zmianach użytkownicy serwisu będą informowani kanałami elektronicznymi. W razie braku akceptacji nowego regulaminu użytkownik może usunąć swoje konto.

 

Realizacja zamówienia

 1. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów” Użytkownik akceptuje ofertę usługi zgodnie z jej opisem i ceną podanymi przez program oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony w Regulaminie. Zatwierdzenie zlecenia poprzez ikonę „Zamów” traktuje się jak zawarcie umowy na wykonanie usługi
 2. Usługodawca wystawia dokument sprzedaży – paragon lub rachunek. Składający zlecenie Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy.
 3. Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w możliwie najkrótszym terminie, określonym w procedurze składania zamówienia dostępnej na stronie internetowej FotoSajnok.pl.

Termin Realizacji

 1. Termin podany na stronie dotyczy czasu od potwierdzenia otrzymania kompletu materiałów przez Usługodawcę lub akceptacji przez Usługobiorcę przygotowanego projektu do chwili przekazania gotowego produktu SPEDYTOROWI. Oznacza to, że czas produkcji nie zawiera czasu dostarczenia przesyłki do Klienta. Czas podany na stronie nie uwzględnia też czasu potrzebnego na uzupełnienie braków, konsultacji z zespołem kontroli jakości czy też uzupełniania zamówienia przez klienta, lub modyfikowania go.
 2. Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 30 dni od daty przesłania ich na konto.

Warunki dostawy

Zamówione usługi i towary są wysyłane pod wskazany w formularzu adres przy pomocy wybranego SPEDYTORA.

Materiały reklamowe

Materiały reklamowe wysyłane przez FotoSajnok.pl nie są spamem. Mają one charakter informacyjny. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wyrejestrować się z bazy klientów.

Gwarancja jakości

 1. Prace w formie pliku elektronicznego naświetlane są z zastosowaniem korekty. Korekta plików jest dokonana wg. indywidualnej subiektywnej oceny laboranta. Korekcja nie obejmuje sprawdzania i konwertowania profili plików.
 2. Jeżeli plik ma zostać naświetlony w postaci w jakiej został dostarczony przez klienta, należy dopisać  “bez korektę” podczas składania zamówienia w serwisie FotoSajnok.pl lub jako uwaga w e-mailu przy zamówieniach składanych na ftp.
 3. FotoSajnok.pl nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktyczną odbitką.
 4. FotoSajnok gwarantuje codzienne wykonywanie testów barwnych i każdorazową rejestrację emulsji po zmianie papieru.

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być uwzględnione jedynie wtedy, jeśli zostaną one zgłoszone w ciągu 2 miesięcy (przy wadach widocznych).
 2. Reklamowane produkty należy dostarczyć  wraz z nośnikiem cyfrowym zawierającym niezbędne pliki na adres nadawcy, na koszt własny. 
 3. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki.
 4. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku nie podlegają reklamacji.
 5. Aby uniknąć uszkodzeń przesyłki w transporcie przykładamy duża wagę do jakości pakowania. W przypadku uszkodzenia opakowania należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i niezwłocznie powiadomić FotoSajnok.pl aby móc rozpocząć procedurę reklamacyjną u spedytora.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do poprawiania produktu lub usługi. Dodatkowo koszt transportu poniesiony przez Klienta zostanie zwrócony.
 7. Odbarwienia powstające na zgięciach rozkładówek są naturalnym efektem zaginania papieru fotograficznego i nie podlegają reklamacji.

Odpowiedzialność

Wykonawca wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać mailowo, telefonicznie lub listownie na adres Usługodawcy.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.